หน้าแรก > นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้นำในการให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่ การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีอากร กฏหมายธุรกิจและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบบัญชี รวมถึงบริการด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการทางด้านบัญชีและภาษีอากร โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์เฉพาะด้านโดยตรง ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างเชื่อมั่นและวางใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาตรฐานรายงานทางการเงินไทย (TFRS) มาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริการ”) โดยในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทอาจมีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”)

 

 

ดาวน์โหลด
 
Privacy Policy Updated: (31 พ.ค. 2565)   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล Updated: (31 พ.ค. 2565)   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม Updated: (31 พ.ค. 2565)   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Updated: (31 พ.ค. 2565)   ดาวน์โหลด
บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy