Logo-สำนักงานบัญชี-ARAC
Logo-ตรวจสอบบัญชี-ARAD
 บริการ > การวางระบบบัญชี การเงิน การบริหารงาน

บริการวางระบบบัญชี การเงิน การบริหารงาน


การมีระบบบัญชีและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ช่วยให้กิจการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต้องมีหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงแหล่งที่มาที่ไปอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้โอกาสที่จะเกิดการทุจริตสามารถทำได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีก็ยังสามารถนำมาวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ค้นพบจุดบกพร่อง จุดอ่อน และจุดรั่วไหลที่เกิดได้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กิจการ ได้วางแผน เตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การวางระบบ บริหารงานเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นระบบ ชัดเจน ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตามหลักการควบคุมภายใน โดยระบบการบริหารงานจะประกอบด้วย

  • - ระบบการจัดโครงสร้างองค์กร
  • - ระบบงานบัญชีบริหาร
  • - ระบบบัญชี การเงิน
  •  

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) รับวางระบบบัญชีให้กับองค์กรธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาระบบบัญชีของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการวิเคราะห์ระบบ การควบคุมภายในของระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดหรือจุดรั่วไหล นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังมีซอฟท์แวร์ที่จะช่วยแก้ปัญหาในระบบบัญชีขององค์กรธุรกิจได้ทุกประเภท

บริการ
ข่าว
Copyright © 2023 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy
 Advanced Auditing Co., Ltd.  Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy