Logo-สำนักงานบัญชี-ARAC
Logo-ตรวจสอบบัญชี-ARAD
 บริการ > ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี


ภายใต้การให้บริการการตรวจสอบบัญชี ด้วยสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) ให้บริการตรวจสอบข้อมูลทางการบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อให้งบการเงินที่นำเสนอถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านจากการแสดงความเห็นในงบการเงินของธุรกิจ

  • - โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant)
  • - ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี (TSA : Thailand Standard Auditing)
  • - ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1 : Thai Standard on Quality Control 1)

รวมทั้งการตรวจสอบระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี นำเสนอต่อฝ่ายบริหารและผู้ใช้งบการเงินตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นมีความน่าเชื่อถือ และเป็นการให้ความมั่นใจกับผู้ใช้รายงานทางการเงินทั้งภายนอก และภายในกิจการว่าถูกต้องตามควร สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ และตามกฎหมายนั้นกำหนดว่า "รายงานทางการเงินประจำปีของบริษัท จะต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงในรายงานทางการเงินนั้น" ดังนั้นการตรวจสอบบัญชีจึงมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก

ผลงานประกอบด้วย

  • - การตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • - การตรวจสอบระหว่างกาล
  • - ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบบัญชี
  • - ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และการจัดการด้านภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากร
  • - รายงานการตรวจสอบพิเศษ (ตามข้อตกลง)
บริการ
ข่าว
Copyright © 2023 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy
 Advanced Auditing Co., Ltd.  Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy