Logo-สำนักงานบัญชี-ARAC
Logo-ตรวจสอบบัญชี-ARAD
 บริการ > งานขอใบอนุญาต

บริการด้านใบอนุญาต


- จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธ์ จดสิทธิบัตร

- ขออนุญาตจัดงานจับรางวัลต่อกรมการปกครอง

- ขอรับการส่งเสริมการลงทุน B.O.I

- ขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว (Work Permit)

- ต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมบริการดูแลทุกประเภท, ต่อวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างด้าวพร้อมดูแลให้ตลอดปี, ต่อ Visa ประเภทอื่น

- ขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- จดทะเบียนที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

- ขออนุญาตจดแจ้งเครื่องสำอาง (อ.ย.)

- ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน

บริการ
ข่าว
Copyright © 2023 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy
 Advanced Auditing Co., Ltd.  Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy