Logo-สำนักงานบัญชี-ARAC
Logo-ตรวจสอบบัญชี-ARAD
 หน้าแรก > นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้


คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านซึ่งทำหนา้ที่บันทึกข้อมูลและตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และหรือแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง (“บริการ”) รวมถึงรวบรวมข้อมูลประวัติการ เข้าใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทจากท่านในรูปแบบไฟล์ซึ่งจะไม่ก่ออันตรายแก่อุปกรณ์ของท่านแต่ประการใดโดยท่านสามารถเรียกดูเนื้อหาของคุกกี้ได้ผ่านบริการต่าง ๆ ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

 

 

ดาวน์โหลด
 
Cookies Policy Updated: (31 พ.ค. 2565)   ดาวน์โหลด
บริการ
ข่าว
Copyright © 2023 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy
 Advanced Auditing Co., Ltd.  Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy