Logo-สำนักงานบัญชี-ARAC
Logo-ตรวจสอบบัญชี-ARAD
TH/EN
ความแตกต่างในการทำบัญชีระหว่างนิติบุคคล กับบุคคลธรรมดา
Date : 25/12/2020
รูปแบบในการทำธุรกิจ มีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น ธุรกิจรูปแบบบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะมีการบริหารงานภายในเกี่ยวกับภาษีแล้ว
            รูปแบบในการทำธุรกิจ มีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น ธุรกิจรูปแบบบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะมีการบริหารงานภายในเกี่ยวกับภาษีแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำบัญชี เพื่อจดบันทึก วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลทางการเงิน อย่างไรก็ตามแต่ละรูปแบบของธุรกิจก็มีการทำบัญชีแตกต่างกันด้วย

การทำบัญชี สำหรับบุคคลธรรมดา

            การทำธุรกิจรูปแบบนี้ ผู้ประกอบการเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 - 8 ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร

            โดยการทำธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา ไม่ต้องจัดทำงบการเงิน แต่จะต้องจัดทำบัญชี หรือรายงานเงินสดรับ-จ่าย ที่แสดงถึงรายได้และรายจ่ายในแต่ละวัน ซึ่งรายการที่นำมาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงรายงานด้วย เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และอื่น ๆ

การทำบัญชี สำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

            ธุรกิจรูปนี้เป็นธุรกิจที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยผ่านการจดทะเบียนบริษัท หรือขึ้นทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) แล้ว ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี พร้อมกับจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองความถูกต้องของบัญชี

            โดยข้อมูลทางบัญชีของนิติบุคคลจะต้องมีความน่าเชื่อถือ และถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลในบัญชีเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวกับการขอกู้จากธนาคาร และสถานภาพของบริษัท ทำให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบสภาพปัจจุบันของธุรกิจ ทั้งรายได้/กำไร/ขาดทุน  และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนธุรกิจได้

 
วันที่ 2018-12-25
บริการ
ข่าว
Copyright © 2023 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy
 Advanced Auditing Co., Ltd.  Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy