งานขอใบอนุญาต

งานขอใบอนุญาต

  • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธ์  จดสิทธิบัตร
  • ขออนุญาตจัดงานจับรางวัลต่อกรมการปกครอง
  • ขอรับการส่งเสริมการลงทุน B.O.I
  • ขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว (Work Permit)
  • ต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมบริการดูแลทุกประเภท, ต่อวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างด้าวพร้อมดูแลให้ตลอดปี, ต่อ Visa ประเภทอื่น
  • ขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร          
  • จดทะเบียนที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง        
  • ขออนุญาตจดแจ้งเครื่องสำอาง (อ.ย.)
  • ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน