ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-12-25 14:51:08
ผู้ประกอบการ SME ใส่ใจบัญชี กับการหักค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษ
ผู้ประกอบการ SME ใส่ใจบัญชี กับการหักค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษ

            สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัทในฐานะ SME หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเลือกหักค่าเสื่อมราคาได้ในอัตราพิเศษ สำหรับทรัพย์สินบางประเภท เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนภาษี โดยการเลือกหักค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษแทนอัตราปกติได้ ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

เงื่อนไขสำหรับ SME ที่ต้องการหักค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษ

  • ต้องจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลในไทย
  • เป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาทและจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน
  • ใช้ทรัพย์สินที่ได้มาภายในหรือหลังวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2545

สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับ SME เกี่ยวกับการหักค่าเสื่องราคาในอัตราพิเศษ

1.ประเภททรัพย์สินที่เป็นคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ (ไม่รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

            สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ภายในระยะเวลา 5 ปี สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือ หักค่าเสื่อมราคาร้อยละ 40 ในวันที่ได้รับทรัพย์สินมา ส่วนที่เหลือทยอยหักค่าเสื่อมราคาตามอัตราที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา 3 รอบบัญชี และมีสิทธิในการเลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วยวิธีใดก็ได้

2.ประเภททรัพย์สินอาคาร หรือโรงงาน

            สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ภายในระยะเวลา 20 ปี สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ คือ สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ร้อยละ 25 ของมูลค่าต้นทุน ตั้งแต่วันที่ได้มา ส่วนที่เหลือให้ทยอยหักค่าเสื่อมราคาตามอัตราที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา 20 รอบบัญชี

3.ประเภททรัพย์สินเครื่องจักร และอุปกรณ์ของเครื่องจักร

            สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ภายในระยะเวลา 5 ปี สิทธิประโยชน์ทางภาษี คือ สามารถหักค่าเสื่อมราคาตามอัตราที่กฎหมายกำหนดได้ร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน