ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-27 10:34:42
กรมสรรพากร ช่วยผู้ประกอบการเพิ่มยอดขายด้วยการให้นักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
กรมสรรพากร ช่วยผู้ประกอบการเพิ่มยอดขายด้วยการให้นักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

            ธุรกิจท่องเที่ยว ถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับประเทศไทย เนื่องจากรายได้หลัก ๆ ของประเทศไทยมาจากการท่องเที่ยวที่มาจากธุรกิจอาหาร โรงแรม ขนส่ง และอื่น ๆ ดังนั้นหากธุรกิจท่องเที่ยวสามารถเติบโตได้ดี ก็จะส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจ และดีขึ้นตามไปด้วย

            นอกจากธุรกิจที่กล่าวไปข้างต้น จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตแล้ว ยังมีร้านขายสินค้า หรือขายของฝากให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งร้านเหล่านี้เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญเช่นกัน เพราะเปรียบเสมือนการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน จะซื้อสินค้ากลับประเทศตนเองเยอะมาก ๆ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต และผู้ขายได้เป็นอย่างดี ดังนั้นกรมสรรพากร จึงมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น

            โดยธุรกิจที่มีความประสงค์ขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และมีสิทธิให้นักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้นั้น ต้องเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรเสียก่อน ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • เป็นบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
  • ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7
  • ผู้ประกอบการต้องไม่เคยถูกเพิ่มถอนการเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว

            สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล พร้อมจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าได้มากขึ้นอีกด้วย โดยผู้ประกอบการจะสามารถใช้ป้ายสัญลักษณ์ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถนำสัญลักษณ์ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวไปเผยแพร่ลงบนเอกสาร หรือเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมการขายจากกรมสรรพากร เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานประกอบการ พร้อมสื่อโฆษณาระบบคืนภาษีเป็นภาษาต่างประเทศ