ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-27 10:48:15
รีดภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซต่างชาติ
รีดภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซต่างชาติ

           นักธุรกิจชาวต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในไทยมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างยิ่งในปัจจุบัน จึงทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการและกฎหมายในการควบคุมและดูและธุรกิจเหล่านี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ หลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรที่ออกมาเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) จากต่างประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินการธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

            โดยผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศมี 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาขายในประเทศไทย กับเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม ซึ่งเจ้าของแพลตฟอร์มต้องมาดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องจัดตั้งบริษัทตัวแทนในประเทศไทยด้วย เพื่อดำเนินการจ่าย VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่มให้เป็นตามกฎหมายและหลักสากล แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากในการบังคับใช้กับธุรกิจต่างประเทศ แต่ก็ต้องมีหลักเกณฑ์และการดำเนินการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ซึ่งหลังจากนี้ ครม. จะมีการพัฒนาในเรื่องรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในกฤษฎีกาอีกด้วย

            แหล่งข่าวได้เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ รวมทั้งเจ้าของแพลตฟอร์มที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด โดยให้ธุรกิจเหล่านี้ใช้อัตราภาษี 10% ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการประกอบกิจการประเภท ขายสินค้า, การให้บริการ และการนำเข้า

            แต่สำหรับผู้ให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราภาษีให้ลดลงได้ แต่ผู้ประกอบการจะต้องกำหนดอัตราภาษีให้เป็นอัตราภาษีเดียวกัน สำหรับการขายสินค้า การให้บริการและการนำเข้าทุกกรณี นอกจากนี้กฎหมายยังห้ามไม่ให้เจ้าของธุรกิจที่ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าและบริการ หรือออกใบกำกับภาษีใด ๆ ทั้งสิ้น