ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-27 11:21:47
กรมสรรพากร แนะนิติบุคคลที่ยังไม่ยื่นแบบภาษี สามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถึง 7 มิ.ย. 61
กรมสรรพากร แนะนิติบุคคลที่ยังไม่ยื่นแบบภาษี สามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถึง 7 มิ.ย. 61

           สิ้นสุดแล้วกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ซึ่งได้แก่ ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 52 และ ภ.ง.ด. 55 ซึ่งมีระยะเวลาในการยื่นภาษีและเสียภาษีในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำหรับการยื่นผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ ที่สำนักงานใหญ่ของธุรกิจนิติบุคคลตั้งอยู่ ทั้งนี้หากนิติบุคคลใดยังไม่ได้ทำการยื่นภาษี ทางกรมสรรพากรได้เพิ่มช่องทางอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 1 อาทิตย์

            นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้าน ยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้การยื่นภาษีด้วยกระดาษ พร้อมงบการเงิน ตามแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด.55 สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผ่านทางสำนักงานสรรพากรได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่สำหรับการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

            โดยในปีนี้กรมสรรพากรได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลงบการเงินกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางที่มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ หากนิติบุคคลใดได้ยื่นงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ไม่ต้องยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากรอีก

             แต่สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน แต่ประสงค์จะใช้งบการเงินผ่าน DBD e-filing ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้

           - หากได้ยื่นงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้าแล้ว สามารถใช้งบการเงินดังกล่าวได้โดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม

           - หากได้ยื่นงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่มีรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะต้องส่งรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีเพิ่มเติม ผ่านระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร ในเมนู “งบการเงิน” จึงจะถือว่าการยื่นงบการเงินแก่กรมสรรพากรสมบูรณ์”

              หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161