ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 13:55:52
กรมสรรพากร เตือน!! บริษัท ห้างหุ้นส่วนบันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุก่อนสิ้นเดือนนี้
กรมสรรพากร เตือน!! บริษัท ห้างหุ้นส่วนบันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุก่อนสิ้นเดือนนี้

           ก่อนหน้าทางกรมสรรพากรได้มีมาตรการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยสำหรับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าทำงาน

           ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 รวมไปถึงประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 290) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินที่ได้จ่ายในการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเงื่อนไขได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องแจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

           นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าทำงานที่ตรงกับเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ทำการบันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุภายใน 30 พฤษภาคมนี้ในระบบ e-Services หัวข้อแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนใดไม่แจ้งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหักรายจ่ายค่าจ้างผู้สูงอายุ 2 เท่าตามที่กฎหมายกำหนดได้

           ในขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง 10 วันที่บริษัทและห้างหุ้นส่วนจะแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ดังนั้นหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนใดยังไม่ได้แจ้งควรรีบไปแจ้งโดยด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับ

ที่มา : กรมสรรพากร