ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 13:56:03
กรมสรรพากรชี้แจงมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล
กรมสรรพากรชี้แจงมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้เปิดการสัมมนา “มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร” โดยในงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว และแนวทางในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างถูกต้อง

โดยนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่าตามมติคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้ขยายมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากการโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเฉพาะที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปสถาบันการเงินจะใช้ข้อมูลงบการเงินที่นำส่งกรมสรรพากร มาเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและขอสินเชื่อ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องจัดทำงบการเงินของรอบระยะบัญชี 2560 ให้ถูกต้องและต้องสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง เพื่อรองรับการดำเนินการของสถาบันการเงิน

โดยสิทธิประโยชน์ของมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจนิติบุคคลจะเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสนใจที่จะหันมาประกอบธุรกิจนิติบุคคลเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาต้องการหันไปประกอบการนิติบุคคลสามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีอาการสำหรับการประกอบกิจการนิติบุคคลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร : www.rd.go.th หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ทุกพื้นที่