ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 13:58:30
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

      สำหรับผู้ที่เริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสิทธิ์ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 6 เดือนก่อนวันที่เริ่มประกอบกิจการขายสินค้าและบริการ ทั้งนี้ก็สามารถจดทะเบียนหลังจากประกอบกิจการภายใน 30 วัน และมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยผู้ที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

  • แบบคำขอจดทะเบียน ภ.พ.01 จำนวน 3  ฉบับ
  • หลักฐานที่ตั้งประกอบการ ประกอบด้วย

- สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งประกอบการปิดอากรแสตมป์ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ

- สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งประกอบการ

- สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอม เช่นการเป็นเจ้าบ้าน สัญญาซื้อบ้าน เป็นต้น

  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สถานประกอบการของผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอม หนังสือรับรองนิติบุคคล
  • ภาพถ่ายและแผนที่ตั้งของสถานประกอบการ โดยภาพถ่ายสถานประกอบการจะต้องเห็นบ่านเลขที่ชัดเจน พร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ
  • ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้ประกอบการ ผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้มีอำนาจลงนาม ผู้รับผิดชอบกิจการในประเทศ
  • ในกรณีที่เป็นบริษัทมีการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จะต้องใช้สำเนารับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมกับระบุวัตถุประสงค์

       โดยแบบคำขอที่จะใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือแบบ ภ.พ. 01 ผู้ที่สถานประกอบการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถขอรับแบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่สำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่ของตน หรือสำนักงานสรรพากรโดยตรง ส่วนผู้ที่สถานประกอบการอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอื่น สามารถขอรับแบบที่ใช้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในอำเภอของตน