ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 13:58:36
การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย
การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย

            อธิบดีกรมสรรพากร ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับผู้มีเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพของตนเอง ทั้งนี้ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นี้ได้ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป

            อย่างไรก็ตามการจะใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับจ่ายเบี้ยประกันชีวิตก็ยังมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้มีเงินได้ต้องดำเนินการด้วยเช่นกัน โดยต้องเป็นการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้มีเงินได้จ่ายให้กับบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งการประกันภัยต้องเกี่ยวข้องกับ

          - การประกันภัยคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ

          - การประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก

          - การประกันภัยโรคร้ายแรง

          - การประกันภัยที่ดูแลระยะยาว

            ดังนั้นผู้มีเงินได้ที่ต้องการใช้สิทธิยกเว้นภาษีต้องแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศที่ได้เอาประกันไว้ด้วย เนื่องผู้มีเงินได้ที่ต้องการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต้องมีใบเสร็จ หรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย โดยต้องมีข้อมูลที่ระบุถึงชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของเรา, ชื่อ ที่อยู่ และเลขผู้เสียภาษีอากรของบริษัท รวมถึงจำนวนเงินที่ผู้เอาประกัน (หรือตัวเรา) ต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย และจำนวนเงินที่มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ โดยการยกเว้นภาษีเงินได้ที่แก้ไจจากเดิมนี้จะบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี 2560 ที่ต้องยื่นรายการภาษีในปี 2561

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กรมสรรพากร