ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 13:59:35
ประเภทของภาษีอากร
ประเภทของภาษีอากร

         ในแต่ประเทศจะมีรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการหลักในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งการที่จะทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนเพียงคนเดียว  แต่ยังขึ้นอยู่กับประชาชนภายในประเทศด้วย ดังนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นที่จะต้องหารายได้ เพื่อนำไปใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ โดยรายได้ส่วนนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลจะใช้เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ควบคุมความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดี กระจายรายได้อย่างทั่วถึง สนองนโยบายของรัฐให้ประเทศไปในทิศทางที่วางไว้ และอื่น ๆ  ทางภาครัฐจึงต้องจัดเก็บภาษีอากร เพื่อนำมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศชาติให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีจึงต้องเสียภาษีให้ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรได้กำหนดไว้ ซึ่งประเภทของภาษีอากรมีดังนี้

          ภาษีอากรทางตรง : เป็นภาษีอากรที่ผู้เสียภาษีไม่สามารถผลักภาระภาษีให้กับบุคคลอื่นได้ อย่างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ที่มีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

          ภาษีอากรทางอ้อม : เป็นภาษีอากรที่ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีให้กับบุคคลอื่นได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดเท่านั้น เช่น อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร เป็นต้น เราจะเห็นได้ว่าประเภทภาษีที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคอีกที ซึ่งเกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการ อย่างภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นผู้ประกอบการหรือผู้ขายจะเป็นผู้ผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ โดยการบวกภาษีเข้าไปในราคาสินค้าแต่ละชิ้นด้วย เป็นต้น เช่นเดียวกันกับภาษีสรรพสามิต ที่เก็บสินค้าและบริการบางประเภทที่เห็นสมควรว่าต้องมีภาระภาษีสูงกว่าสินค้าประเภทอื่น ๆ หรือภาษีศุลกากร ที่เรียกเก็บภาษีจากการนำเข้าและส่งออกสินค้า