ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 13:59:53
ดึงภาคเอกชนหนุนโครงการพลังประชารัฐ ให้นำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้
ดึงภาคเอกชนหนุนโครงการพลังประชารัฐ ให้นำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้

            เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการประชารัฐ โดยกำหนดให้เป็นมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท และห้างหุ้นส่วน สำหรับรายจ่ายในการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างรายได้ เพิ่มการจ้างงาน ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับประชาชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

            โดยสาระสำคัญของการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ กำหนดให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ หรือดำเนินการภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย เพื่อการกุศลสาธารณะ ซึ่งรายจ่ายดังกล่าวนั้นต้องได้รับการรับรอง พร้อมกับจัดทำบัญชีแยกจากบัญชีรายจ่ายปกติ เพื่อให้ทางกรมสรรพากรสามารถตรวจสอบได้

            โดยเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มภายในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ไปจนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ได้ทุกพื้นที่ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

 

อ้างอิง : กรมสรรพากร