ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 14:06:10
กรมสรรพากรชี้แจง
กรมสรรพากรชี้แจง ประเด็นค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้าง จำเป็นต้องส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรหรือไม่

            กรมสรรพากร ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้าง นายจ้างต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรด้วยหรือไม่ สรุปได้ว่าในประเด็นนี้ลูกจ้างจะต้องส่งข้อมูลหรือไม่ส่งข้อมูลนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ตามที่กรมสรรพากรได้ชี้แจงว่า

  •  ในกรณีที่นายจ้างจะต้องส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรนั้น ลูกจ้างจะต้องมีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี นายจ้างถึงต้องยื่นแบบฯ นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่อกรมสรรพากร
  • ในกรณีที่ลูกจ้างมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ฯ นายจ้างก็ไม่ต้องมีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งกรมสรรพากร

            เนื่องจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง ถือเป็นเงินที่ได้จากหน้าที่การงานในประเทศไทย ตามที่กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ (ประมาณ 310,000 บาทต่อปี นายจ้างมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 พร้อมนำส่งภาษีต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป