ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 14:06:51
รายละเอียดอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

       ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 640) พ.ศ. 2560 มาตรา 3 ในพระราชกฤษฎีกานี้ระบุรายละเอียดอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี้

“อุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อุปกรณ์สำหรับการรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังผู้ให้บริการ ซึ่งออกบัตร

“บัตรเดบิต” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินออกให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด แทนการชำระด้วยเงินสด หรือเพื่อใช้เบิก ถอน โอน หรือทำธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับเงิน ตามมูลค่าของเงินเฉพาะที่มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการ

“ขาย” หมายความว่า จำหน่าย จ่าย หรือโอนสินค้า โดยมีหรือไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงสัญญาเช่าซื้อสินค้า สัญญาซื้อขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้า โดยยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร

“สินค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง และไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคา และถือเอาได้ที่มีไว้ เพื่อขายเท่านั้น

“บริการ” หมายความว่า การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า