ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 14:07:14
กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

       โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

       ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

       ข้อ 2 ให้เพิ่มความตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นตอนที่ 13 สินค้าสุรา และตอนที่ 14 สินค้ายาสูบ ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 

ตอนที่ 13 สินค้าสุรา

ประเภทที่ 13.01  

1.สุราแช่

(ก.) ชนิดเบียร์ อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 22  ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 430 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

(ข.) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น

1.) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 0 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 1,500 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

2.) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกิน 1,000 บาท อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 10 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 1,500 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

(ค.) ชนิดสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น

1.) ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน ๗ ดีกรีและมีขนาดบรรจุไม่เกิน ๐.๓๓๐ ลิตร อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 10 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 150 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

2.) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1.)

(ก.) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 0 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 900 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

(ข.) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 10 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 900 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

(ง.) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก) (ข) และ (ค) อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 10 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 150 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

 

ประเภทที่ 13.02

1. สุรากลั่น

(ก.) ชนิดสุราขาว อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 2 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 155 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

(ข.) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก.)

1.) ชนิดสุราสามทับ

ก.) ที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 0 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 0 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

ข.) ที่นำไปทำการแปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 0 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 0 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

ค.) กรณีอื่น ๆ นอกจาก ก) และ ข) อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 0 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 6 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

2.) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1.) อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 20 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 255 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

 

ตอนที่ 14 สินค้ายาสูบ

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ประเภทที่ 14.01

ยาสูบ

(1.) บุหรี่ซิกาแรต

(ก.) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ ๖๐ บาท อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 20 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 1.20 บาท ต่อหนึ่งมวน

(ข.) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 60 บาท อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 40 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 1.20 บาท ต่อหนึ่งมวน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

(1.) บุหรี่ซิกาแรต อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 40 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 1.20 บาท ต่อหนึ่งมวน

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

(2.) บุหรี่ซิการ์  อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 10 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 1.20 บาท ต่อหนึ่งกรัม (เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม)

(3.) บุหรี่อื่น อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 0 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 0.50 บาท ต่อหนึ่งมวน

(4.) ยาเคี้ยว อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 0 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 0.10 บาท ต่อหนึ่งกรัม (เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม)

(5.) ยาเส้นปรุง อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 10 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 1.20 บาท ต่อหนึ่งกรัม (เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม)

(6.) ยาเส้น

(ก.) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบ อุตสาหกรรมยาสูบ อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 0 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 0 บาท ต่อหนึ่งกรัม (เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม)

(ข.) ยาเส้นอื่น นอกจาก (ก.) อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 0 ในส่วนอัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ 0.005 บาท ต่อหนึ่งกรัม (เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม)

 

แหล่งที่มา : www.mratchakitcha.soc.go.th