ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2017-08-25 16:48:31
กรมสรรพากรแจ้งเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ของปี 2560
กรมสรรพากรแจ้งเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ของปี 2560

    กรมสรรพากรแนะให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ประจำปี 2560 ถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ โดยปีนี้วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ เป็นวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม  2560 ส่วนผู้ที่ยื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตยื่นได้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560 

    นายสมชาย  แสงรัตนมณีเดช  ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร แจ้งว่า “บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2560 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ยื่นแบบภายใน 2 เดือน นับจากวันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี โดยยื่นได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 ซึ่งในปีนี้วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ด้วยแบบแสดงรายการภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำหรับผู้ที่ยื่นแบบฯ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และชำระภาษีให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ” 

    หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.51  ได้ที่สำนักงาน สรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161