ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2017-10-31 11:54:26
พร้อมหรือยัง กับการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมหรือยัง กับการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

    พร้อมหรือยัง กับประเทศไทย 4.0 ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับด้านบัญชีโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มดิจิทัล ที่จะมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์ เช่นเทคโนโลยีด้านการเงิน รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมต่าง ๆ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าธนคารได้เข้าสู่กระบวนการ National e-Payment โดยเริ่มให้บริการ PromptPay (AnyID) ไปเมื่อปีที่ผ่านมา และในส่วนของกรมสรรพกรก็ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งเป็น 3 โครงการดังนี้

credit-2389154_640

1. e-Withholding Tax

    คือระบบที่ผู้จ่ายเงิน ที่จ่ายผ่านธนาคารมีหน้าที่หักภาษี และนำส่งต่อธนาคารทันทีที่มีการจ่ายเงิน จากนั้นให้ธนาคารรับเงินและส่งเงินร่วมทั้งส่งข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากร มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านภาษีและเอกสารการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการจัดการภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจะเกิดไปพร้อม ๆ กับการชำระเงิน โดยจะทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ต้องออกหนังสือรับรอง  ณ ที่จ่าย (เอกสาร 50 ทวิ) อีกต่อไป นอกจากนี้ผู้ประกอบการหรือผู้เสียภาษีจะสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบสรรพากรได้

bill-1708867_640

2. e-Tax Invoice / e-Receipt

    คือระบบคู่ค้าที่จะส่งข้อมูลใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กันแล้ว จากนั้นต้องส่งให้กับกรมสรรพากรด้วย และกรมสรรพากรจะพัฒนาระบบจัดทำารายงานภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายตัว นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงกฎหมายรองรับการออก e-Tax Invoice / e-Receipt

program-1613990_640

3. e-Filing

    คือระบบการชำาระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่กรมสรรพากรได้ให้บริการมาหลายปีแล้ว แต่ล่าสุดจะมีการปรับเปลี่ยนให้การยื่น e-Filing เป็นการยื่นตามปกติทั่วไป ที่ปัจจุบันการยื่นด้วยกระดาษเป็นการยื่นตามปกติทั่วไป และการยื่นด้วยกระดาษเป็นกรณียกเว้น นอกจากนี้ยังให้มีการจัดทำบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

อ้างอิงจาก : สภาวิชาชีพบัญชี  

                    กรมสรรพากร

                    “ประเทศไทย 4.0 อะไร ทำไม และอย่างไร” DR.BORWORN

 

    บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการสนับสนุนการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ โดยเรามีกลุ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษีอากร อีกทั้ง บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, รับจดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และบริการขอใบอนุญาตการทำงานในราชอาณาจักรให้แก่ชาวต่างชาติ