ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2017-08-22 13:13:59
รัฐบาลขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้สนับสนุนการกีฬา
รัฐบาลขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้สนับสนุนการกีฬา

    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังของประชาชน เพื่อให้ประชาชานมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และทุนทรัพย์ให้กับหน่วยงงานต่าง ๆ เสมอมา แต่การสนับสนุนจากรัฐบาลอาจยังไม่สามารถครอบคลุมถึงประชาชนได้ทุกพื้นที่ และอาจต้องใช้เวลานานในการสร้างสถานที่ออกกำลังกาย หรืออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ รัฐบาลจึงมีมาตราการให้เอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการกีฬาและสุขภาพของประชาชนในประเทศไทย ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเอกชนซึ่งเป็นทั้งบุคคลธรรมดา หรือบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงิน หรืออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการกีฬา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ทั้งนี้การขยายเวลาสิทธิประโยชน์นี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนสนับสนุนด้านการกีฬาต่อไป ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาของประเทศให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น จึงได้ขยายสิทธิออกไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

    ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 596) พ.ศ. 2559 โดยกำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาค สำหรับการบริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย คระกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า ‘แห่งประเทศไทย’ หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการจัดหาอุปกรณ์กีฬา การฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน การจัดสร้างและพัฒนาสนามกีฬา หรือศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา หรือการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้

สำหรับบุคคลธรรมดา

    ให้ยกเว้น สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนได้จำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินสำหรับการจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น

สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

    ให้ยกเว้นสำหรับเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่บริจาค ไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สินแต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ก่อนหักรายจ่าย เพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่าย เพื่อการศึกษาหรือการกีฬา

    อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีดังกล่าว จำเป็นต้องมีเอกสารหลักฐาน เช่นในกรณีที่บริจาคเงิน ต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยผู้รับบริจาค เพื่อทำการยืนยันว่าคุณได้บริจาคทรัพย์สิน และอุปกรณ์กีฬาเป็นความจริง โดยต้องการระบุจำนวนเงินที่บริจาคด้วย เช่นใบเกียรติคุณ หนังสือขอบคุณ เป็นต้น ในส่วนของการบริจาคสินค้า อุปกรณ์ และอื่น ๆ ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานจากผู้รับบริจาค และมีการรับรองอย่างชัดเจนว่าได้รับบริจาคจริงนอกจากนี้ บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยังได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือสำหรับการกระทำตราสาร อันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่ผู้รับบริจาคที่เป็นหน่วยงานทางการกีฬาเท่านั้น

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/596.pdf