ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 14:08:33
ผู้ประกอบการจ้างผู้สูงวัยทำงาน รีบแจ้งข้อมูลกับกรมสรรพากรขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า ภายใน 31 สิงหาคม 2560
ผู้ประกอบการจ้างผู้สูงวัยทำงาน รีบแจ้งข้อมูลกับกรมสรรพากรขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า ภายใน 31 สิงหาคม 2560

ตามที่กรมสรรพากรได้กำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ผู้สูงอายุ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อย ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับ รายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าทำงาน

โดยมีผลตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 290)

ได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องแจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุ ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลจะนำมาใช้เป็นสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างงานผู้สูงอายุ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายใน 150 วัน

นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันสุดท้ายของ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ให้แจ้งข้อมูลของลูกจ้างผู้สูงอายุภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นั้น

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้าน ยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า “เพื่อให้การใช้สิทธิการ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 639) เป็นไปอย่างถูกต้อง

ขอให้บริษัทหรือ  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิหักรายจ่ายเป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายในการจ้างงานผู้สูงอายุ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2559 ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ให้บันทึกข้อมูล ลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่ายร้อยละหนึ่งร้อย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

ภายใต้หัวข้อ e – Services ระบบแจ้งการใช้ สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ”   หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 หรือหากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สอบถามได้ที่กองเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมสรรพากร โทร. 0-2272-8743 / 0-2272-8804