ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 14:08:45
ภาษี
ภาษี (Tax) หมายถึงอะไร ?

    โดยทั่วไปภาษีเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากบุคคล หรือนิติบุคคลที่บังคับใช้โดยหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น ภูมิภาค หรือระดับชาติ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการทำกิจกรรมของรัฐบาลหรือเพื่อลงทุนให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศหลาย ๆ ด้าน ในส่วนของด้านเศรษฐศาสตร์ภาษีจะลดลงก็ต่อเมื่อใครก็ตามที่จ่ายภาษีเปลี่ยนเป็นภาระภาษีไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลที่ถูกหักภาษี เช่นธุรกิจ หรือผู้บริโภคปลายทางของสินค้าของธุรกิจก็ตาม

    โดยภาษีจะเรียกเก็บจากรัฐ เมื่อพลเมือง และบริษัทให้เงินทุนแก่งานสาธารณะ และการบริการ การเสียภาษีในอัตราที่รัฐบาลกำหนดไว้เป็นข้อบังคับและห้ามหลีกเลี่ยงภาษี เพราะการหลีกเลี่ยงภาษีอาจถูกลงโทษตามที่กฎหมายระบุไว้ได้ การเก็บภาษีมีทั้งภาษีทางตรง ที่เรียกเก็บจากผู้เสียภาษีโดยตรงที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพหรือภาษีที่ได้จากการประกอบการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม ในส่วนของภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่เก็บจากประชาชนเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่เรียกกันว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการค้า อากรแสตมป์ อากรสุรา ภาษีสินค้าเข้า-สินค้าออก เป็นต้น  ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กรมสรรพกรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะ และการใช้นโยบายทางภาษีอากร เพื่อให้ได้ ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เป็นกลไกในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี

    อย่างไรก็ตามระบบภาษีมีอยู่ในทุก ๆ ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไป และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลหรือบริษัท ต่าง ๆ ในการศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีของท้องถิ่น เมื่อมีรายได้หรือเริ่มทำธุรกิจที่นั่น