ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 14:08:56
ยื่นภาษีกลางปี
ยื่นภาษีกลางปีโดยไม่เสี่ยงโดนค่าปรับ…ทำอย่างไร?

    เมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคม นั่นหมายความว่าถึงกำหนดการที่บริษัทจำกัด จะต้องยื่น ภ.ง.ด.51 หรือภาษีนิติบุคคลกลางปีแล้ว สำหรับบริษัทฯ ส่วนใหญ่ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม จะต้องทำการยื่น ภ.ง.ด.51 หากไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการแล้ว บริษัทฯ อาจถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับยกเว้นตามพระราชกำหนดฯ และถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งวันสุดท้ายสำหรับยื่นภาษีกลางปี คือภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะต้องประมาณกำไร เพื่อยื่นภาษีกลางปีโดยไม่ให้เสี่ยงโดนค่าปรับจากกรมสรรพกรตาม โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลัก ๆ มีอยู่ 2 ฉบับ คือ มาตรา 67 ทวิ และ มาตรา 67 ตรี 

 

มาตรา 67 ทวิ

    เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีก่อนถึงกำหนดเวลาตามมาตรา 68 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมกับชำระภาษีต่ออำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ ภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้

    (1) ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากที่กล่าวใน (2) ให้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำ หรือจะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แล้วให้คำนวณและชำระภาษีจากจำนวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

    (2) ในกรณีบริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ให้คำนวณและชำระภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี

    ภาษีที่ชำระตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีที่ต้องชำระตามมาตรา 68

    ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายน้อยกว่าสิบสองเดือน

 

มาตรา 67 ตรี

    ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไม่ยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ (1) หรือยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ(1) โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยไม่มีเหตุอันสมควร บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตามมาตรา 67 ทวิ (1) หรือของกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือของภาษีที่ชำระขาดแล้วแต่กรณี

    ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไม่ยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ (2) หรือยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ (2)ไว้ไม่ถูกต้อง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้จำนวนภาษีที่ต้องชำระขาดไป บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตามมาตรา 67 ทวิ (2) หรือของภาษีที่ชำระขาด แล้วแต่กรณี

    เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือเป็นค่าภาษีและอาจลดลงได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

 

    สรุปง่าย ๆ คือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่บริษัทตามข้อ (2) ของมาตรา 67 ทวิ ต้องประมาณกำไรทั้งปีของปีนั้น ๆ แล้วเสียภาษีครึ่งหนึ่งก่อน ภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังวันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งการให้กำหนดกำไร และขาดทุนได้เองนั้น แน่นอนว่าทุกคนก็จะประมาณกำไรน้อย หรือ ประมาณว่าขาดทุน สรรพากรจึงมีข้อกำหนดออกมาว่า หากประมาณกำไรน้อยไปกว่า 25% ของกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากทั้งปีของปีนั้น โดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้เกิดการเสียภาษีกลางปีน้อยเกินไป ซึ่งส่วนที่น้อยกว่า 25% บริษัทฯ จะต้องเสียค่าปรับ 20% ของภาษีที่ชำระขาดไป

    ฉะนั้นการประมาณการกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงย่อมไม่ตรงกันอยู่แล้ว ถึงแม้สรรพากรจะยอมให้เกิดผลต่างได้ 25% ก็จะมีความเสี่ยงที่จะโดนปรับอยู่ดี แต่อย่างก็ตามยังมีทางออกที่จะไม่เสี่ยงโดนปรับจากสรรพากร นั่นก็คือ การประมาณกำไรให้มากกว่าปีที่ผ่านมาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะไม่ต้องกังวลว่าพอถึงสิ้นปีปิดบัญชีผลกำไรจะเป็นเช่นไร

    รู้อย่างนี้แล้ว ไม่ต้องกังวลว่าจะปิดบัญชีครึ่งปีไม่ทัน แล้วจะประมาณกำไรไม่ได้ เพียงแค่เอา ภงด.50 ปีที่แล้วมาดู ก็จะสามารถประมาณกำไรปีนี้ได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือสอบถามได้ที่สำนักงาน สรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง และศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร 1161

หากคุณไม่เข้าใจเรื่องการจัดทำบัญชีและการยื่นภาษี ARAC เราคือมืออาชีพพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้แก่ธุรกิจของคุณ เรามีบริการรับทำบัญชี ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ