ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2020-04-01 17:25:35
ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ประกอบการ ช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด
ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ประกอบการ ช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด

       เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโคโรนา 2019 ทำให้ธุรกิจดำเนินกิจการอย่างยากลำบาก หน่วยงานภาครัฐผู้ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีเงินได้ทั้งจากผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จึงได้ออกมาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ เป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ

       โดยเป็นการลดอัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายจากเดิมมีอัตราร้อยละ 3 ให้เหลือร้อยละ 1.5 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินด้วยวิธีใดก็ได้ และเหลืออัตราร้อยละ 2 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินด้วยระบบ e-Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะต้องเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ดังต่อไปนี้

       การจ่ายเงินได้พึงประเมิน ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการ ดังนี้

  • การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร หรือการจ่ายเงินได้ ในรูปแบบของค่าจ้างทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือเงินค่าเช่าบ้าน เป็นต้น
  • การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร หรือการจ่ายเงินได้ ในรูปแบบเฉพาะค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น
  • การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร หรือการจ่ายเงินได้ ในรูปแบบของเงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น
  • การจ่ายค่าจ้างทำของ การจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย และการให้บริการอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการของโรงแรม ค่าบริการของภัตตาคาร และค่าเบี้ยประกันชีวิต
  • การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร หรือการจ่ายเงินได้ ในรูปแบบเฉพาะที่เป็นเงินได้จากการให้บริการ

การจ่ายเงินได้พึงประเมิน ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

  • การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร หรือการจ่ายเงินได้ ในรูปแบบของเงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น
  • การจ่ายค่าจ้างทำของที่เข้าข่ายเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) หรือมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
  • การจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย และการให้บริการอื่น ๆ
  • การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร หรือการจ่ายเงินได้ ในรูปแบบเฉพาะที่เป็นเงินได้จากการให้บริการ