ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2019-02-21 14:24:01
จ้างงานผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยบริษัทหักรายจ่ายค่าจ้างได้สุดสุด 1.5 เท่า
จ้างงานผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยบริษัทหักรายจ่ายค่าจ้างได้สุดสุด 1.5 เท่า

          มาตรการทางภาษี เป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือให้ทุกภาคส่วนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกด้วย วันนี้เราจะพูดถึงมาตรการที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจมาตรการหนึ่งที่ได้มีการขยายเวลาไปอีก นั่นคือ “มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

          บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัตรที่มอบให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนรับสิทธิ์ เมื่อปี 2017 โดยผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องผ่านคุณสมบัติที่กำหนด อาทิเช่น เป็นผู้ว่างงาน, อายุ 18 ปีขึ้นไป, รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี หรือรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี เป็นต้น

          คราวนี้มาพูดถึงมาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้าง มาตรการนี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2018 และมีมติให้ขยายเวลาออกไปอีก 2019 เนื่องจากมาตรการดังกล่าวทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม เพราะสรรพากรได้เสนอมาตรการทางภาษีแก่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เมื่อจ้างงานผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ลองมาดูกันว่าถ้าบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ้างงานผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง..?

หักรายได้สูงสุด 1.5 เท่า

          การหักรายได้นี้ เป็นรายได้ที่เกิดจากค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถหักรายจ่ายที่จ่ายให้กับลูกจ้างผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไม่เกิน 10% ของลูกจ้างทั้งหมดในบริษัท

          สามารถใช้สิทธิในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ปี 2019

โดยวิธีการที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าร่วมมาตรการทางภาษีนี้ คือ

ขั้นตอนแรก : สอบถามว่าลูกจ้างหรือผู้สมัครงานคนใดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้าง

ขั้นตอนที่สอง : ทุก ๆ เดือนที่จ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้าง บริษัทจะต้องจ่ายค่าจ้างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น โดยต้องเป็นค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน

          อย่างไรก็ตามบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องไม่ใช้สิทธิหักรายจ่ายค่าจ้างที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น ๆ อีก และกรณีที่ลูกจ้างผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำงานหลายบริษัท ให้บริษัทที่ทำการจ้างผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นลำดับแรกได้รับสิทธิก่อน นี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้