ข่าวสาร > ข่าวธุรกิจ
2017-08-21 09:46:52
ลงทะเบียนยื่นฟ้องคดีผ่าน E-Filing
รู้หรือไม่! สามารถลงทะเบียนยื่นฟ้องคดีผ่าน E-Filing ได้แล้ววันนี้

    หลังจากเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ศาลยุติธรรมได้ออกข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วย การยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 โดยอาศัยอำนาจตามาตรา 34/1 และมาตรา 38 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มความสะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการยื่นฟ้องคดีความของประชาชน โดยทนายสามารถยื่นฟ้องคดีความผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) ได้แล้ววันนี้

Untitled

 


การยื่นฟ้องคดีความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นั้น ทนายความจะต้องทำการลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานระบบเสียก่อน 
•    ลงทะเบียน : เข้าสู่เว็บไซต์ efiling.coj.go.th ทำการลงทะเบียนออนไลน์ 
•    หลักฐานแนบ : เอกสารต้องเป็นไฟล์ .pdf, .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ซึ่งมีดังนี้  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวสมาชิกทนายความ หรือใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีเป็นพนักงานอัยการ) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานแห่งการลงทะเบียน โดยต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
•    รับชื่อผู้ใช้ระบบ และรหัสผ่าน : เมื่อผู้ยื่นคำขอใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้ระบบ ตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว จะได้รับชื่อผู้ใช้ระบบ และรหัสผ่าน  ทางอีเมล (E-mail) และข้อความโทรศัพท์ (SMS) เพื่อใช้เข้าสู่ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านเป็นหลักฐานแสดงการลงลายมือชื่อของผู้ใช้ระบบในการติดต่อกับ ศาลหรือคู่ความอื่นผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ระบบต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่าน ไว้เป็นความลับ

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing