ข่าวสาร > ข่าวธุรกิจ
2018-11-16 14:49:26
การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร ?
การส่งเสริมการลงทุน : BOI

       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) หรือ BOI (Thailand Board of Investment)ซึ่งดำเนินงานภายใต้สำนักงานของนายกรัฐมนตรี และเป็นหน่วยงานหลักของรัฐในการสนับสนุนการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เช่นการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า เป็นต้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้หลายวิธี ได้แก่

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน

  • เสนอสิ่งที่น่าสนใจและเพิ่มการแข่งขันด้านภาษี
  • ไม่มีข้อจำกัดการจัดเก็บภาษีของทุนต่างชาติในกิจกรรมการผลิตหรือบางบริการ
  • ให้ความช่วยเหลือใจนการจัดหาวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเข้าประเทศและการดำเนินธุรกิจที่ต่างชาติเป็นเจ้าของ
  • เพิกถอนข้อจำกัดในการเป็นเจ้าของที่ดิน โดยหน่วยงานต่างประเทศ
  • ไม่มีข้อจำกัดในการโอนเงินต่างประเทศ

บริการสนับสนุนธุรกิจ

  • ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการดำเนินงานในต่างประเทศอย่างครบถ้วน
  • จัดเตรียมการเข้าชมสถานที่
  • ระบุ Supplier, ผู้รับเหมา, คู่ค้าร่วมลงทุนที่มีศักยภาพ
  • เอื้ออำนวยในการติดต่อกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
  • การกำหนดตำแหน่งระหว่างกลุ่มธุรกิจต่างประเทศกับหน่วยงานภาครัฐและอื่น ๆ