ข่าวสาร > ข่าวธุรกิจ
2018-11-16 14:49:32
ความแตกต่างระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความแตกต่างระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

       การเติบโตทางเศรษฐกิจ หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้า และบริการเมื่อเทียบกับระยะเวลาหนึ่ง ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจในทางตรงกันข้าม หมายถึงกระบวนการที่ชาติพัฒนาเศรษฐกิจความเป็นอยู่ทางการเมือง และสวัสดิการทางสังคมของประชาชน ดังนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นแนวคิดสำคัญ ซึ่งทั้งสองเป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามหลายคนไม่ทราบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มีความหมายที่แตกต่างกันโดยสรุปดังนี้

       การเติบโตทางเศรษฐกิจ หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการเมื่อเทียบกับระยะเวลาหนึ่ง กล่าวง่าย ๆ คือการเปรียบเทียบจำนวนสินค้า และบริการที่เศรษฐกิจทำการผลิตหรือคาดว่าจะผลิตได้ ซึ่งตัวเลขนี้จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่น ๆ เพื่อดูว่าเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตมากขึ้นหรือไม่ ถ้าเศรษฐกิจมีการเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมมันจะเป็นเศรษฐกิจที่มีการเติบโตได้ดีและถ้าคาดว่าจะผลิตได้มากขึ้นในอนาคตเศรษฐกิจก็ถือว่ามีการเติบโตสูง ทำให้เศรษฐกิจรวมถึงทุก ๆ สิ่งที่เกี่ยวข้องสามารถเพิ่มศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จได้

       แต่ในทางกลับกันการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หมายถึงกระบวนการที่ประเทศพัฒนาความผาสุกทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประชาชน เป็นความพยายามในการแทรกแซงนโยบายที่มุ่งมั่น เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมกำลังทำงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นการพูดถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจมักเกิดขึ้นเมื่อพูดถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ

       ดังนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะสอดคล้องกับผลผลิตของตลาด และการเพิ่มขึ้นของ GDP แต่ในทางตรงกันข้ามการพัฒนาทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของเศรษฐกิจ และสังคมของประชาชน