ข่าวสาร > ข่าวธุรกิจ
2017-08-21 09:47:00
ยื่นและส่งฟ้องคดีความผ่านทาง E-Filing ทำได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน
ยื่นและส่งฟ้องคดีความผ่านทาง E-Filing ทำได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน

  ปัจจุบันสามารถยื่นฟ้องคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา ที่ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์เปิดใช้งาน โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีขั้นต่ำตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

folder-2389217_640

1. จัดเตรียมเอกสารในการยื่นฟ้อง โดยต้องแปลงเอกสาร หรือข้อความให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยบันทึกเป็นไฟล์ PDF และมีขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 30 MB

 

laptop-2282328_640

2. ลงชื่อเข้าใช้สู่หน้าเว็บให้เรียบร้อย หลังจากลงชื่อเข้าใช้แล้วให้ผู้ใช้ระบบเลือกประเภทคดี และเลือกศาลที่ประสงค์จะยื่นคำฟ้อง

 

gui-2457113_640

3. กรอกข้อมูลเบื้องต้นให้ครบถ้วน หรือกรอกข้อความบนระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Form) แล้วจึงพิมพ์ชื่อและสกุลของผู้ใช้

 

pdf-2127829_640

4. แนบไฟล์เอกสารประกอบยื่นคำฟ้อง ในรูปแบบของ PDF แล้วอัปโหลดบนระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ต้องลงลายมือชื่อของผู้ใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบจำเป็นที่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน (ในส่วนของเอกสารที่บุคคลภายนอกต้องลงลายมือชื่อ เช่น หนังสือมอบอำนาจหรือใบแต่งตั้งทนายความ ต้องมีการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน)

 

logo-1980150_640

5. ชำระเงิน โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล ค่าส่งหมายเรียก และค่าสำเนาฟ้องแก่จำเลย รวมถึงจัดพิมพ์สำเนาคำฟ้อง

 

letter-2160916_640

6. เมื่อผู้ใช้ระบบปฏิบัติได้ถูกต้องครบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบจะส่งข้อความยืนยัน และรับเงินเข้าสู่ระบบ โดยข้อความยืนยันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ยื่น และจำนวนเงินที่ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวันและเวลาที่ผู้ใช้ยื่นคำฟ้องเสร็จสมบูรณ์

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing