ข่าวสาร > ข่าวธุรกิจ
2017-08-21 09:46:55
ควรรู้ก่อนทำธุรกิจ : รูปแบบของธุรกิจมีอะไรบ้าง ?
ควรรู้ก่อนทำธุรกิจ : รูปแบบของธุรกิจมีอะไรบ้าง ?

1. ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

    คือกรรมสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียว หรือหมายความว่าธุรกิจที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องง่ายในการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบนี้ และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในทุกรูปแบบของการเป็นเจ้าของ 
เจ้าของต้องเผชิญกับความรับผิดไม่ จำกัด ; หมายถึงเจ้าหนี้ของธุรกิจอาจไปหลังจากทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของถ้าธุรกิจไม่สามารถจ่ายเงินได้ รูปแบบกรรมสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวมักจะถูกนำมาใช้โดยหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก


2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

    ห้างหุ้นส่วนเป็นธุรกิจที่เป็นของบุคคลสองคน หรือมากกว่าที่มีส่วนร่วมในทรัพยากรของกิจการ คู่ค้าแบ่งกำไรออกจากกันเอง ในห้างหุ้นส่วนทั่วไปคู่ค้าทั้งหมดมีความรับผิดไม่จำกัด ในห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ้าหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามทรัพย์สินส่วนบุคคลของหุ้นส่วนที่จำกัดได้


3. บริษัท 

    บริษัทเป็นองค์กรธุรกิจที่มีลักษณะทางกฎหมายแยกจากเจ้าของ การเป็นเจ้าของในบริษัท หุ้นจะแสดงโดยหุ้นของหุ้นจ้าของ (ผู้ถือหุ้น) ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบที่จำกัด แต่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัทคณะกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นจะสามารถควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing