ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:36:05
งบการเงิน (Financial statements) คืออะไร?
งบการเงิน (Financial statements) คืออะไร?

    งบการเงิน (Financial statements) เป็นการรวบรวมรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสรายได้ขององค์กร ซึ่งมีประโยชน์และจำเป็นมาก ๆ สำหรับกำหนดความสามารถของธุรกิจในการสร้างรายได้ รวมถึงแหล่งที่มาและการใช้รายได้ เพื่อพิจารณาว่าธุรกิจมีความสามารถในการชำระคืนหนี้หรือไม่ หรือติดตามผลลัพธ์ทางการเงินในรูปแบบเส้นแนวโน้มเพื่อชี้ประเด็นปัญหาความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ซึ่งจะทำให้ได้อัตราส่วนทางการเงินจากงบที่สามารถบ่งบอกถึงสภาพของธุรกิจ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดของธุรกรรมทางธุรกิจบางอย่างตามที่อธิบายไว้ในการเปิดเผยข้อมูลที่มาพร้อมกับแถลงการณ์ได้ งบการเงินมีการแบ่งเป็นประเภทหลัก ๆ ดังนี้


- งบดุล (Balance sheet) แสดงถึงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่รายงาน 
- งบกำไรขาดทุน (Income statement) แสดงผลการดำเนินงาน และกิจกรรมทางการเงินของกิจการ สำหรับรอบระยะเวลารายงาน ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรและขาดทุน 
- งบกระแสเงินสด (Statement of cash flows) แสดงการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดของกิจการในระหว่างงวดการรายงาน 
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of changes in equity) หรืองบกำไรสะสม แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของธุรกิจของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ 


หมายเหตุ : รวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีบางบัญชีและรายการอื่น ๆ ตามที่กำหนดโดยกรอบการบัญชีที่ใช้ เช่น GAAP หรือ IFRS


    หากธุรกิจวางแผนที่จะออกงบการเงินแก่ผู้ใช้ภายนอก เช่น นักลงทุน หรือผู้ให้กู้ งบการเงินควรจัดรูปแบบตามกรอบการบัญชีที่สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอบเหล่านี้อนุญาตให้มีการปรับโครงสร้างงบการเงินให้มากขึ้นได้ ดังนั้นข้อความที่ออกโดยบริษัทอื่น ๆ หรือแม้ในอุตสาหกรรมเดียวกันอาจมีลักษณะที่แตกต่างออกไป งบการเงินที่ออกให้กับบุคคลภายนอกอาจได้รับการตรวจสอบ เพื่อยืนยันความถูกต้องด้วย

 

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการสนับสนุนการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ โดยเรามีกลุ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ arac@ar.co.th หรือโทร. (662) 439-4600