ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2019-09-03 16:57:11
การวางระบบบัญชี
การวางระบบบัญชีในธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจขนาดกลางเป็นสิ่งสำคัญ

      การดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนบริษัทขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือห้างหุ้นส่วน มีหน้าที่จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ทำไมต้องจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้อง?

      เนื่องจากการจัดทำบัญชีและงบการเงิน จะทำให้กิจการทราบผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและความมั่นคงของกิจการ นอกจากนี้การจัดทำงบการเงินเป็นประโยชน์ต่อกิจการอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการวางแผนและการตัดสินใจดำเนินการส่วนต่าง ๆ ของกิจการ เพราะงบการเงินช่วยให้กิจการทราบจำนวนต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

 

ทำไมการวางระบบบัญชีถึงสำคัญกับธุรกิจขนาดย่อยและขนาดกลางด้วย

      นอกจากการจดทะเบียนบริษัท เพื่อจัดตั้งบริษัทจะต้องเกี่ยวข้องกับบัญชีแล้ว อย่าลืมคำนึงถึงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย ซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บจากกำไรสุทธิที่ได้รับจากการดำเนินกิจการ ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญและความสนใจในการเสียภาษีให้ถูกต้องตามแบบที่ได้กำหนดไว้

      ด้วยระบบบัญชีที่มีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อยมีการดำเนินการที่ดี มีความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้