ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:36:27
ความแตกต่างของการสอบบัญชีกับการบัญชี
ความแตกต่างของการสอบบัญชีกับการบัญชี

    ปัจจุบันมีบุคคลทั่วไป หรือบุคคลที่ใช้งบการเงิน กำลังสับสนกับคำว่า การสอบบัญชีกับการบัญชี โดยสองคำนี้มีความหมายที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้


    การสอบบัญชี คือกระบวนการรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่งต้องทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้สามารถระบุ และรายงานเกี่ยวกับงบการเงินที่บริษัท หรือกิจการต่าง ๆ ได้จัดทำขึ้นว่ามีความถูกต้อง สอดคล้อง หรือขัดกับข้อเท็จจริง ซึ่งต้องไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือหลักการบัญชีที่ได้รับรองทั่วไป และการสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ที่ใช้สนใจได้
    การบัญชี คือ กระบวนการจดบันทึก การจัดประเภท และสรุปรายการทางการค้าอย่างมีเหตุและผล เพื่อให้เอกสารทางการเงินสำหรับการตัดสินใจของผู้ใช้ทั้งภายใน เช่น ผู้บริหาร และภายนอก เช่น ผู้ลงทุน และบุคคลทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อป้องกันการทุจริต และการสูญหายของทรัพย์สินขององค์กรนั้น ๆ  ซึ่งการทำบัญชีต้องเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อสามารถนำไปใช้คำนวณภาษีให้แก่รัฐได้อย่างถูกต้อง
    จะเห็นได้ว่าการสอบบัญชี กับการบัญชีแตกต่างกันอย่างชัดเจน ในเมื่อมีการทำบัญชีรายการทางการค้าแล้ว ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบบัญชี เพราะถ้างบการเงินของบริษัทผ่านการตรวจสอบ และได้รับการแสดงความคิดเห็นจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว จะทำให้ข้อมูลบัญชีของบริษัทมีความน่าเชื่อถือที่จะทำให้ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงบุคคลอื่น ๆ สามารถเชื่อมั่นในงบการเงินที่ถูกต้องได้ในระดับหนึ่ง