ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2019-05-29 17:23:53
ทำลายสต็อกสินค้า
การทำลายสต็อกสินค้า ไม่ใช่ใครก็ทำได้ทันที

 

ไม่ใช่อยากจะทำลาย ก็ทำลายเลยได้นะ

เพราะยังมีขั้นตอนที่ต้องทำ และเพื่อนำไปเป็นหลักฐานทำบัญชีต่อไป

 

 

 

 

ทำไมต้องทำลายสินค้า

  1. สินค้าที่ถูกทำลายไม่ถือเป็นการขาย ดังนั้นไม่ต้องเสียภาษีขาย
  2. เมื่อทำลายสินค้า นิติบุคคลมีสิทธินำต้นทุนของสินค้าที่ถูกทำลายมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ทำลายสินค้า 

 

 

พิจารณาสินค้าที่ต้องการทำลาย

  • สินค้าที่ต้องการทำลายเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น สามารถทำลายได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งกรมสรรพากร

 

  • สินค้าที่ต้องการทำลายเป็นสินค้าสามารถเก็บรักษาได้ รอปริมาณเยอะค่อยทำลายทีเดียว เมื่อจะทำลายสินค้าจะต้อง แจ้งการทำลายให้กรมสรรพากรพื้นที่หรือสรรพากรจังหวัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันทำลายสินค้า

 

ขั้นตอนการทำลายสินค้าที่ถูกต้อง

  1. ตรวจสอบสินค้าว่าเสียหายจริงหรือไม่ตามระเบียบของบริษัท ส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติว่าเสียตามที่ระเบียบบริษัทกำหนด
  2. กรณีที่สินค้าได้รับคืนมาจากลูกค้า บริษัทจะต้องเก็บหลักฐานการรับคืน เอกสารดังกล่าวจะต้องระบุ

         - วันที่รับคืนสินค้า

         - สาเหตุการรับคืน

         - ชนิดสินค้า และปริมาณ

         - เลขที่อ้างอิงการสั่งซื้อสินค้าชนิดนั้น

      3.  เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลาย จะมีผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์การทำลายสินค้าอย่างน้อยดังนี้ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขายหรือฝ่ายตรวจสอบ (ถ้ามี) พร้อมผู้ตรวจสอบบัญชี เมื่อทำลายเสร็จให้ทุกคนลงลายมือชื่อเป็นพยานในการทำลายสินค้า

 

 

ตัวอย่างร่างจดหมายเรื่องทำลายสต็อก

วันที่ xx/xx/xx

เรียน : สรรพากรพื้นที่จังหวัดxxx

เรื่อง : แจ้งและขอเชิญมาเป็นพยานในการทำลายสินค้าที่เสื่อมคุณภาพและสินค้าที่มีตำหนิ

       เนื่องจาก บริษัท xxx ทะเบียนเลขที่xxx มีสินค้าที่เสื่อมคุณภาพและสินค้าที่มีตำหนิ ชำรุดบกพร่อง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถจำหน่ายได้ มีจำนวน และมูลค่าของสินค้าดังรายการต่อไปนี้

       ประเภทสินค้า        จำนวนสินค้า (ชิ้น)       มูลค่าสินค้า (บาท)

      สินค้าสำเร็จรูป             xxx                      xxx

           รวม                      xxx                      xxx

       บริษัท xxx จะทำลายสินค้าที่เสื่อมคคุณภาพและสินค้าที่มีตำหนิ ชำรุดบกพร่อง มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย บริษัทฯ จะทำลายสินค้าดังกล่าวโดยวิธี xxx จากนั้นได้ว่าจ้าง บริษัท xxx เป็นตัวแทนในการขนส่งเศษซากโดยวิธีการใช้รถบดให้เสียรูป

       ณ วันที่ทำลายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ มีบุคคลอันประกอบด้วยฝ่ายคลังสินค้า, ฝ่ายบัญชี, ผู้บริหาร ร่วมสังเกตุการณ์ และลงลายมือชื่อเป็นพยานในการทำลาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบการทำลายส่วนสูญเสียมาเป็นพยานในการทำลาย

       ดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อแจ้งทำลายและขอเชิญสรรพากรพื้นที่จังหวัด xxx ให้มาเป็นพยาน (ตามคำสั่ง กรมสรรพากร ที่ ป.79/2541 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณีการทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัยนิยม สินค้าที่หมดอายุ และเศษซาก) ในการทำลายสินค้าที่เสื่อมคุณภาพและสินค้าที่มีตำหนิ ชำรุด บกพร่อง ของบริษัท xxx เวลา xx.xx – xx.xx น. จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

 

ตำแหน่ง…………………………………………..

 

 

 

*เป็นตัวอย่างจดหมาย ผู้ประกอบการสามารถดัดแปลงให้เข้ากับบริษัทของตัวเองได้นะจ๊ะ*