ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2019-04-29 14:16:29
SME ลงทะเบียนบัญชีเดียว ปรับงบให้ถูกต้อง ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
SME ลงทะเบียนบัญชีเดียว ปรับงบให้ถูกต้อง ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

          เมื่อต้นปีที่ผ่านมา หลาย  ๆ คนคงได้ยินเกี่ยวกับ “การทำบัญชีชุดเดียว” กันมาพอสมควร เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐต้องการให้เจ้าของกิจการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจมากที่สุด

          โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจ SMEs (Small and Medium Enterprise) หรือเหล่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั่นเอง ซึ่งมีมาตรการต่าง ๆ มากมายเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้หันมาจัดทำบัญชีชุดเดียวมากขึ้น

          ทางรองอธิบดีกรมสรรพากร นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ กล่าวโดยสรุปว่า มาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการนี้ ไม่ใช่มาตรการ ที่มุ่งหวังการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น แต่เป็นมาตรการที่เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังมีความเข้าใจผิด หรือทำบัญชีไว้ไม่ถูกต้อง หันมาตระหนักถึงความถูกต้องและทำการปรับปรุงตนเอง

          โดยกรมสรรพากรได้เปิดให้ผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียน ใน “ระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ” ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เพื่อปรับปรุงรายการและชำระภาษีให้ถูกต้องได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

          ส่วนในกรณีที่มีผลกระทบต่องบการเงินจะได้ปรับปรุงงบการเงินให้ถูกต้องต่อไป ดังนั้นด้วยมาตรการนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่พร้อมจะปรับตัวให้ถูกต้อง ทำให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการและกรมสรรพากร สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใดที่ยังมีเจตนาหลบเลี่ยงภาษี กรมสรรพากรจะมีมาตรการเข้มงวดต่อผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อไป

          หากผู้ประกอบธุรกิจทำการตรวจสอบและพบว่า ได้ยื่นแบบแสดงรายการไม่ครบถ้วน สามารถดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการปรับปรุงการเสียภาษีย้อนหลังให้ถูกต้อง โดยไม่ต้องรับภาระเสียค่าปรับ หรือเงินเพิ่มได้

          ดังนั้นเชิญชวนให้ผู้ประกอบการใช้โอกาสนี้ จัดทำบัญชีและชำระภาษีให้ถูกต้อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง