ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:31:07
รู้หรือไม่? ทำไมธุรกิจต้องมีการตรวจสอบภายใน
รู้หรือไม่? ทำไมธุรกิจต้องมีการตรวจสอบภายใน

            การตรวจสอบภายใน เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญกับธุรกิจ โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัท  ส่วนผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้มุมมองที่เป็นกลางและเป็นอิสระ เพื่อประเมินและรายงานไปยังระดับสูงในองค์กร

            การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยการประเมิน วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลองค์กร นอกจากนี้การตรวจสอบภายในยังสามารถระบุพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อีกด้วย

เพราะอะไร? ธุรกิจต้องมีผู้ตรวจสอบภายใน

            เนื่องจากการดำเนินการของบริษัทหรือองค์กรนั้น จะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ทำให้ฝ่ายบริหารอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในจึงเข้ามาช่วยจัดการปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการปฏิบัติการทางด้านบัญชีและการเงินปัญหา ด้านการขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งการมีผู้ตรวจสอบภายในจะทำให้ลดปัญหา และลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

            โดยผู้ตรวจสอบภายในจะใช้วิธีในการตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อให้บริษัทปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม