ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:36:34
การบัญชี (Accounting) คืออะไร?
การบัญชี (Accounting) คืออะไร?

     Accounting หรือการบัญชี คือ การบันทึกธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการจัดเก็บ จัดเรียง เรียกดึงข้อมูล สรุปและนำเสนอข้อมูลในรายงาน การวิเคราะห์ต่าง ๆ การบัญชีสามารถแบ่งออกเป็นหลายสาขา มีทั้งการบัญชี การเงิน การจัดการบัญชี การตรวจสอบบัญชี บัญชีภาษีและบัญชีต้นทุน ฉะนั้นการบัญชีจึงเป็นอาชีพที่ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการศึกษาที่เฉพาะทาง เพื่อดำเนินงานเหล่านี้

     ส่วนหนึ่งของการบัญชีมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของงบการเงินทั่วไป เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน และอื่น ๆ แก่บุคคลภายในและภายนอกบริษัท โดยรายงานเหล่านี้ต้องจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มักเรียกกันว่า มาตรฐานการบัญชี (GAAP) ซึ่งการบัญชียังเป็นการจัดการให้ผู้บริหารของบริษัท มีข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้ธุรกิจมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ และการรายงานข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เผยแพร่ไปนอกบริษัททั้งหมด เพราะข้อมูลบางส่วนจะมาจากการทำธุรกรรมที่บันทึกไว้ แต่ข้อมูลบางส่วนจะเป็นข้อมูลประมาณการตามสมมติฐานต่าง ๆ โดยตัวอย่างของการวิเคราะห์ และรายงานภายใน ได้แก่ งบประมาณมาตรฐานในการควบคุมการดำเนินงาน และการประเมินราคาขายสำหรับการเสนอราคางานใหม่ เป็นต้น

     นอกจากนี้การบัญชียังเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ ซึ่งเกี่ยวกับการรายงานภาษีเงินได้ของบริษัทอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้การบันทึก การจัดเก็บ และการจัดเรียงด้านการบัญชีเป็นไปอย่างอัตโนมัติ เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยมากขึ้นจากอดีต

 

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการสนับสนุนการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ โดยเรามีกลุ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ arac@ar.co.th หรือโทร. (662) 439-4600