ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:31:20
การทำบัญชีชุดเดียว คืออะไร?
การทำบัญชีชุดเดียว คืออะไร?

            สำหรับใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs (Small and Medium Enterprise) หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของกิจการ ตามพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2558 เพื่อช่วยสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถวิเคราะห์และวางแผนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการได้ตรงต่อความต้องการ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดให้กับผู้ประกอบการ

            บัญชีชุดเดียว คือ เมื่อดำเนินจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน พอเริ่มทำธุรกิจแล้วตัวบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนี้จะต้องทำการส่งงบการเงินให้กับทางกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ โดยงบการเงินนั้นจะต้องแสดงถึงรายได้กับค่าใช้จ่าย ซึ่งนี้คือเรื่องปกติที่ทุก ๆ ธุรกิจต้องทำกัน แต่มีผู้ประกอบการหลายราย ทั้งที่ไม่ได้มีเจตนาหรือมีเจตนาในการบันทึกรายการผิด นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีมาตรการบัญชีชุดเดียว จากเมื่อก่อนที่ต้องทำบัญชี 2 เล่ม ส่งให้สรรพากรกับกระทรวงพาณิชย์ 1 เล่ม (บัญชีไว้ใช้ภายนอก) ส่วนอีกหนึ่งเล่มเป็นบัญชีที่เก็บไว้ใช้ภายใน ซึ่งบางครั้งอาจมีบันทึกค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายตามความจริง 5 ล้านแต่บันทึกในบัญชีที่ใช้ภายนอกเพียงแค่ 4 ล้าน เป็นต้น ทำให้ตัวเลขในบัญชีไม่เท่ากัน ซึ่งมีความผิดเพราะปกปิดและแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จ

            มาตรการบัญชีชุดเดียว เป็นการนำเสนอให้ผู้ประกอบการมาจดแจ้งการจัดทำบัญชีชุดเดียว ซึ่งการที่จะเรียกให้คนที่ทำบัญชีหลายเล่ม หรือคนที่ทำบัญชีผิดพลาดเข้าร่วมมาตรการบัญชีชุดเดียวนั้นค่อนข้างยาก เพราะหลาย ๆ คนอาจโดนตรวจสอบ แต่กรมสรรพากรแก้ไขปัญหาด้วยการยื่นสิทธิยกเว้นการตรวจภาษีอากร และลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการที่จดแจ้ง ดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป

  • ไม่ตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
  • มีรอบระยะบัญชีครบ 12 เดือน
  • มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ในระยะรอบบัญชีที่ผ่านมา
  • เสียภาษีจากกำไรสุทธิทั้งหมด ร้อยละ 20

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

  • ไม่ตรวจสอบบัญชีย้อนหลัง
  • ไม่เคยมีทุนชำระแล้วเกิน 5 ล้านบาท
  • ไม่เคยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเกิน 30 ล้านบาท
  • การเสียภาษีจากกำไรสุทธิ ดังต่อไปนี้

          - กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี

          - กำไรสุทธิที่เกิน 300,000 บาทขึ้นไป เสียภาษีร้อยละ 10

           

            อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของมาตรการบัญชีชุดเดียว อาจมีเพียงแค่สิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่านั้นที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ก็ยังมีประโยชน์อีกหลายทางที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมั่นคง เพราะหากทำบัญชีไม่ถูกต้อง แล้วถูกตรวจพบธุรกิจต้องเจอกับโทษหนัก ซึ่งส่งผลต่อการทำธุรกิจในอนาคต ดังนั้นทำบัญชีชุดเดียว ทำบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคงให้กับธุรกิจกันเถอะ