ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:33:54
คุณสมบัติของผู้วางระบบบัญชี
คุณสมบัติของผู้วางระบบบัญชี

คุณสมบัติของผู้วางระบบบัญชี

            แม้ว่าการวางระบบบัญชีในธุรกิจจะมีเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มความสะดวกสบายทางด้านการเงินให้กับแต่ละธุรกิจได้มากขึ้นแล้ว แต่การวางระบบบัญชีก็ต้องอาศัยผู้วางระบบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้เกี่ยวกับการวางระบบบัญชีพอสมควรด้วยเช่นกัน ซึ่งคุณสมบัติของผู้วางบัญชีที่ควรพึงมีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันได้แก่

1. คุณสมบัติเฉพาะตัว

            คุณสมบัติเฉพาะตัว เป็นคุณสมบัติที่ผู้วางบัญชีจะหาได้จากการฝึกฝน มุ่งมั่นเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งด้วยตนเอง ไม่สามารถหาได้จากตำราใด ๆ เนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่ผู้ทำงานทุก ๆ คนจำเป้นต้องมี ซึ่งได้แก่คุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีการฝึกฝนและเข้าใจเครื่องมือการใช้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
  • เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
  • มีความสามารถในการจูงใจคนได้
  • นำความรู้ทางวิชาการมาอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้

2. คุณสมบัติทางด้านวิชาการ

            คุณสมบัติทางด้านวิชาการ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้วางระบบบัญชี โดยคุณสมบัตินี้จะเกิดจากการเรียนรู้ในตำราเรียน และการหาความรู้นอกห้องเรียนของตัวผู้วางระบบบัญชีเอง ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ซึ่งผู้วางระบบบัญชีต้องมีคุณสมบัติทางด้านวิชาการดังต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านบัญชี รวมถึงหลักการบัญชีทุกประเภท
  • ความรู้และหลักการด้านกฎหมาย
  • หลักการบริหารงาน