ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-02-15 13:17:57
ประเภทของการตรวจสอบ
ประเภทของการตรวจสอบ

การตรวจสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน

            การตรวจสอบงบการเงิน (Financial Statement Audit) เป็นการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี และรายงานทางการเงิน เช่น งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อที่จะประเมินหรือตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เชื่อถือได้ และไม่เป็นเท็จ ซึ่งในบางกรณีงบการเงินอาจจะใช้หลักเกณฑ์อื่นในการจัดทำก็ได้ เช่น เกณฑ์เงินสด หรือเกณฑ์ทางการบัญชีที่เหมาะสมกับองค์กรบางประเภท

            การตรวจสอบการดำเนินงาน (Operational Audit) เป็นการตรวจทานขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าลำดับขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน และหน้าที่ต่าง ๆ ในแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งข้อดีของการตรวจสอบการดำเนินงานจะทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และผลของงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

            การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการและการปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎระเบียบของนโยบายองค์กร

            นอกจากประเภทการตรวจสอบที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีการตรวจสอบประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit), การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Performance Audit) เป็นต้น

  

 

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing