ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-02-13 14:36:26
เส้นทางของพนักงานทำบัญชีสู่ผู้ตรวจสอบบัญชี
เส้นทางของพนักงานทำบัญชีสู่ผู้ตรวจสอบบัญชี

          สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี คงเริ่มต้นกับการเป็นพนักงานการบัญชีการเงิน ที่ทำหน้าที่รับทำบัญชีกับสำนักบัญชี หรือบริษัทสักแห่ง โดยค่อย ๆ เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ให้มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี รวมถึงได้รับการเลือนตำแหน่งงานในอนาคตด้วย ซึ่งสิ่งที่นักบัญชีหลาย ๆ คนต้องการคือการเป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานควบคุมการบัญชีและการสอบบัญชี เพื่อเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่ทำหน้าที่หลักรับตรวจสอบบัญชีของบริษัท โดยต้องมีคุณสมบัติและอยู่ในเกณฑ์ที่หน่วยงานควบคุมบัญชีและสอบบัญชีกำหนดไว้ เนื่องจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นงานที่ท้าทายอย่างมากในสายงานบัญชี อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานก็ได้แบ่งประเภทของผู้ตรวจสอบบัญชีออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA)

           คือ บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตรับรองการประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชี จากสภาวิชาชีพบัญชี โดยต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง ซึ่งต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีก่อน หลังจากนั้นต้องทำการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง เมื่อฝึกงานเสร็จจะต้องทำการสอบให้ผ่าน (มีทั้งสิ้น 6 รายวิชา) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor หรือ TA)

            คือ บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตรับรองการประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากร โดยมีหน้าที่ในการรับตรวจสอบบัญชีภาษีอากรและรับรองบัญชีงบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก ซึ่งจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาการบัญชี และต้องผ่านการทดสอบใน 3 รายวิชาจึงจะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรกับทางอธิบดีกรมสรรพากร

 

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing