ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-02-13 14:48:19
อนาคตของการตรวจสอบบัญชี (Audit) ที่คุณควรรู้
อนาคตของการตรวจสอบบัญชี (Audit) ที่คุณควรรู้

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่ทุกสิ่งรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูลจะมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรา ดังนั้นการตรวจสอบบัญชีจึงต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ, หน่วยงานกำกับดูแล, ผู้กำหนดมาตรฐาน และนักลงทุน ได้กล่าวว่าพวกเขากำลังมองหาการตรวจสอบที่เป็นมากกว่าการตรวจสอบตามกฎหมาย ซึ่งกำลังมองหาการตรวจสอบที่ให้ความชัดเจนของตัวชี้วัด และการรับประกันที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแล และวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในองค์กร

ผ่านการใช้เทคโนโลยีไปในวงกว้างและลึก เพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนได้

การวิเคราะห์ข้อมูลให้โอกาสในการทบทวนการดำเนินการตรวจสอบ

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกข้อมูล สำหรับการตรวจสอบ ซึ่งหมายความว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นในการควบคุมและความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถตั้งสมมติฐานและข้อสรุปเพิ่มเติม เพื่อให้มุมมองที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงต่อธุรกิจ

ด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์โดยใช้แนวโน้มการปฏิบัติงานในอดีต ซึ่งจะมีผลต่อเหตุการณ์ในตลาดปัจจุบันว่าเรามีความพร้อมที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานในอนาคตที่เหมาะสมและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบได้

การประเมินความเสี่ยงแบบพลวัต : ดูความเสี่ยงในการตรวจสอบในรูปแบบใหม่

การประเมินความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตรวจสอบ แต่ในวันนี้โลกได้มีการเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นและมีความผันผวนสูง จึงทำให้ความเสี่ยงสามารถแทรกซึมอยู่ได้ทุกสถานการณ์ ดังนั้นเราจึงต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันในกลุ่ม และเราจำเป็นต้องเปลี่ยนการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสองมิติในอดีต เป็นสามมิติหรือสี่มิติ เพื่อเพิ่มความเร็วและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเราจึงต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

การตรวจสอบต้องใช้บุคคลที่เหมาะสม

สำหรับความสำคัญทั้งหมดของเทคโนโลยีก็ยังคงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ทำให้มีการตัดสินใจ มีการวิเคราะห์ และให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ดังนั้นเทคโนโลยีอาจมีความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอในการตรวจสอบคุณภาพ เราจำเป็นต้องมีบุคคลที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้บุคคลที่เหมาะสมและพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่มีความสมจริง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบระหว่างประเทศและสามารถรวมเอาความคิดใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าได้ เพราะเรามุ่งเน้นการทำความเข้าใจและพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing