บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC)

"บริษัทในเครือ AR Group"

ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน บริษัทเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เป็นหนึ่งในเครือ AR Group – ผู้นำนวัตกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศและการให้องค์ความรู้ของประเทศไทย โดย ARAC ให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่ การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีอากร กฏหมายธุรกิจและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบบัญชี รวมถึงบริการด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการทางด้านบัญชีและภาษีอากร โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์เฉพาะด้านโดยตรง ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างเชื่อมั่นและวางใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาตรฐานรายงานทางการเงินไทย (TFRS) มาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) เป็นหนึ่งในกลุ่มเออาร์ เล็งเห็นว่า การปฎิบัติตามข้อกำหนดทางการบัญชีและภาษีอากรเป็นข้อมูลที่สำคัญมากในการบ่งชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการ และทิศทางของธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องมีความเข้าใจ ไม่เพียงแต่เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านบัญชี และภาษีอากรที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเท่านั้น แต่ต้องสามารถนำข้อมูลทางบัญชี และความเข้าใจทางภาษีอากรมาวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ความเข้าใจกฎหมาย และระเบียบข้อปฏิบัติ ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) จึงมีการบริการสนับสนุนการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ โดยเรามีกลุ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษีอากร การวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน รวมถึงการวางระบบการบริหารงาน นอกจากนี้การจัดสัมมนาและฝึกอบรมในการให้ความรู้ด้านการบัญชี ภาษีอากร การเงิน และความรู้ธุรกิจพิเศษต่าง ๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการจากเราอีกด้วย โดย ARAC ได้รับการรับรองใบอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานภาษีอากร กรมสรรพากร ตั้งแต่ปี 2546 และจากสภาวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่ปี 2552 มอบความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในสถาบันการจัดสัมมนาและฝึกอบรม ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่สำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ตามลำดับ เพื่อรักษาปณิธานของพวกเรา ด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าของ AR Group, ARAC เป็นอีกหนึ่งของ “ผู้ให้บริการข้อมูล ความรู้” (“The knowledge Provider”) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพบัญชี ให้พร้อมที่จะสนับสนุนให้องค์กรของท่าน มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการของความถูกต้องและรัดกุม

 • ผลิตภัณฑ์ และบริการ
  • บริการจัดการด้านบัญชี
  • บริการด้านภาษีอากร
  • การประเมิน และคำนวณภาษีต่าง ๆ
  • บริการตรวจสอบบัญชีภายใน เพื่อการบริหาร
  • บริการตรวจสอบบัญชี
  • บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน และตรวจสอบพิเศษเฉพาะทาง
  • บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี และการเงิน
  • การวางระบบบัญชี การบริหารงาน
  • การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน และภาษีอากร
  • การจัดสัมมนาด้านบัญชี ภาษีอากร และการบริหาร
  • บริการตรวจสอบราคาโอน
  • บริการจดทะเบียนธุรกิจต่าง ๆ

 

“เชื่อมั่นใน AR ให้เราดูแลธุรกิจท่านด้วยงานคุณภาพ”

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ

สำนักงานบัญชีคุณภาพ ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • 1 ใน 10 บริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานทีปรึกษากระทรวงการคลัง

 • บริษัทเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง Class A No.702

นิติบุคคลจดทะเบียน ต่อสภาวิชาชีพบัญชี

 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา วิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และทำหลักประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ต่อสภาวิชาชีพบัญชี อย่างถูกต้อง