ที่ปรึกษาวางแผนภาษีอากร

องค์กรในปัจจุบัน ประกอบธุรกิจข้ามชาติทั้งในประเทศ และนานาประเทศ เพื่อการธุรกิจในตลาด Global ซึ่งสามารถได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยมีที่ปรึกษาการธุรกิจ และวางแผนภาษีอากรที่ดี โดยเฉพาะ ด้วยบริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรอง เรามีความเข้าใจในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มของลูกค้าที่ดูแลมีหลากหลาย อาทิ กลุ่มให้บริการ กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มการผลิต กลุ่มซื้อมาขายไป กลุ่มนำเข้า-ส่งออก เป็นต้น ซึ่งแต่ละธุรกิจมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายภาษีอากร และการค้าระหว่างประเทศ ARAC นำเสนอการให้บริการสนับสนุนธุรกิจด้วยเป็นที่ปรึกษาทางภาษีอากร และการค้า ประกอบด้วย

การปฎิบัติตามข้อกำหนดภาษีอากรทั่วไป

 • การยื่นรายงานภาษีอากร และให้คำปรึกษา
 • การจัดเตรียมการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล กลางปี และประจำปี
 • การจัดเตรียมการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่าง ๆ
 • การสอบทานการยื่นภาษีประจำเดือนของบริษัท/ห้างร้าน (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)
 • การช่วยเหลือในการเจรจาต่อสรรพากร และ/หรือการคำนวณภาษีอากรต่าง ๆ

การวางแผนภาษี

การบริหาร และประยุกต์ใช้กับข้อกำหนดด้านภาษีอากรเชิงซ้อน และ/หรืออนุสัญญาภาษีซ้อน เพื่อการวางแผนต่าง ๆ เป็นการช่วยสนับสนุนธุรกิจให้ประหยัดภาษีได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ด้วยบริการด้านการวางแผนภาษี ประกอบด้วย

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภายในประเทศ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ภาษีที่ดิน และโรงเรือน
 • อนุสัญญาภาษีซ้อนต่าง ๆ
 • การตรวจสอบด้ายภาษีอากรเพื่อการวางแผน