รับจัดทำบัญชี

บริการจัดการด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร

การจัดการด้านบัญชีและการเงิน

ข้อมูลทางบัญชีเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ด้วยสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ เราให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างยิ่ง เพื่อผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชีได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งยึดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) โดยดำเนินการจัดการภายใต้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IAS : International Accounting Standards) และมาตรฐานการบัญชีไทย (TAS : Thailand Accounting Standards) อีกทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชี ตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลทางบัญชีที่เป็นสากล โดยบริการจัดการด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย

 • การจัดทำบัญชีการเงิน
 • การจัดทำบัญชีบริหาร
 • การวิเคราะห์และจัดทำงบการเงิน รูปแบบต่าง ๆ
 • การวิเคราะห์สัดส่วนทางการเงิน และการบริหาร

ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้ง รายเดือน รายไตรมาส ระหว่างกาล และประจำปี

การจัดการด้านภาษีอากร

ทุกธุรกิจต้องมีการจัดการด้านภาษีให้ถูกต้อง และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับหลักประมวลรัษฎากร ซึ่งเรามีบริการจัดการด้านภาษีประกอบด้วย

 • บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ฯลฯ
 • การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร
  • การวางแผนภาษีอากร
  • การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • เป็นตัวแทนในการประสานและชี้แจงปัญหาภาษีกับหน่วยงานภาครัฐ

ขอบเขตงานการให้บริการ

1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้กับกิจการ
2. บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน
3. จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ
4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
5. จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
6. จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน
7. จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท
8. จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป
9. จัดทำสมุดบัญชีจ่ายเงิน
10. จัดทำสมุดบัญชีรับเงิน
11. จัดทำสมุดบัญชีขาย
12. จัดทำสมุดบัญชีซื้อ
13. จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด. 1, 2, 3, 53, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2ก, ภ.ง.ด.3ก
14. จัดทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ภ.พ.30, ภ.พ. 36
15. จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ภ.ง.ด.50, 51, 52, 54, 55
16. ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.ธ.40
17. แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ต่อสำนักงานประกันสังคม