ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2016-10-27 16:00:35
กรมสรรพากร : อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ SMEs
กรมสรรพากร : อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ SMEs

กรมสรรพากร : อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ SMEs ที่มีทุนที่ชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้า และการให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อเนื่องกัน ให้คิดอัตราภาษีจากกำไรสุทธิใหม่ เริ่มสำหรับกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 2558 ที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 2559 ที่สิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

> กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท - ได้รับยกเว้น

> กำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท ขึ้นไป - ร้อยละ 10

(เปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ กำไรสุทธิ 300,000 - 3,000,000 เดิมเสียภาษีที่ ร้อยละ 15 และเกิน 3,000,000 บาท เสียภาษีที่ ร้อยละ 20)

ARAC - หนึ่งในบริษัทเครือ AR Group, สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คะ