ReadyPlanet.com
dot dot

บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC)

บริษัทในเครือ AR Group”

 

 

บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน บริษัทเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เป็นหนึ่งในเครือ AR Group – ผู้นำนวตกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศและการให้องค์ความรู้ของประเทศไทย โดย ARAC ให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่ การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีอากร กฏหมายธุรกิจและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบบัญชี รวมถึงบริการด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการทางด้านบัญชีและภาษีอากรโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์เฉพาะด้านโดยตรง  ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างเชื่อมั่นและวางใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาตรฐานรายงานทางการเงินไทย (TFRS) มาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

 

 

บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) เล็งเห็นว่า การปฎิบัติตามข้อกำหนดทางการบัญชีและภาษีอากรเป็นข้อมูลที่สำคัญมากในการบ่งชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการ และทิศทางของธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ และองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมีความเข้าใจ ไม่เพียงแต่เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้านบัญชี และภาษีอากรที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเท่านั้น แต่ต้องสามารถนำข้อมูลทางบัญชี และความเข้าใจทางภาษีอากรมาวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ความเข้าใจกฎหมาย และระเบียบข้อปฏิบัติ ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

 

 

บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC)  จึงมีการบริการสนับสนุนการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ โดยเรามีกลุ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษีอากร การวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน รวมถึงการวางระบบการบริหารงาน นอกจากนี้การจัดสัมมนาและฝึกอบรมในการให้ความรู้ด้านการบัญชี ภาษีอากร การเงิน และความรู้ธุรกิจพิเศษต่างๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการจากเราอีกด้วย โดย ARAC ได้รับการรับรองใบอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานภาษีอากร กรมสรรพากร ตั้งแต่ปี 2546 และจากสภาวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่ปี 2552 มอบความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในสถาบันการจัดสัมมนาและฝึกอบรม ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่สำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ตามลำดับ เพื่อรักษาปณิธานของพวกเรา ด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าของ AR Group, ARAC เป็นอีกหนึ่งของ

 

“ผู้ให้องค์ความรู้” (“The Knowledge Provider”)

 

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพบัญชีให้พร้อมที่จะสนับสนุนให้องค์กรของท่านมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการของความถูกต้องและรัดกุม

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

·       บริการจัดการด้านบัญชี

·       บริการด้านภาษีอากร

·       การประเมิน และคำนวณภาษีต่างๆ

·       บริการตรวจสอบบัญชีภายใน  เพื่อการบริหาร

·       บริการตรวจสอบบัญชี

·       บริการตรวจสอบบัญชี  ตรวจสอบภายใน และตรวจสอบพิเศษเฉพาะทาง

·       บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี และการเงิน

·       การวางระบบบัญชี การบริหารงาน

·       การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน และภาษีอากร

·       การจัดสัมมนาด้านบัญชี ภาษีอากร และการบริหาร

·       บริการตรวจสอบราคาโอน

·       บริการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ

 

 

เชื่อมั่นใน AR ให้เราดูแลธุรกิจท่านด้วยงานคุณภาพ

 

 บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ 

 

สำนักงานบัญชีคุณภาพ  ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

    1 ใน 10 บริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

 สำนักงานทีปรึกษากระทรวงการคลัง 

     บริษัทเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง Class A No.702

 

 นิติบุคคลจดทะเบียน ต่อสภาวิชาชีพบัญชี

     เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา วิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และทำหลักประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ต่อสภาวิชาชีพบัญชี อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

A.R. Accounting Consultant Company Limited (ARAC)

“A subsidiary of AR Group”

 

 

           A.R. Accounting Consultant Company Limited (ARAC) has established since 1989 – present. The company is well-known as an affiliated corporation of AR Group, the Thailand's leading information and knowledge provider. ARAC provides one-stop service such as accounting and taxation service, tax compliance, tax advisory, business law and relevant taxation consulting, auditing including the services in terms of account and taxation management taken care by our full of trustworthy specialized and experienced teams, all of those perform under taxation and law compliance, especially International Financial Reporting Standards (IFRS), Thai Financial Reporting Standards (TFRS) and Thai Accounting Standards (TAS) in control of Accounting Act B.E. 2543 (2000) and Accounting professions Act B.E. 2547 (2004).

 

  A.R. Accounting Consultant Company Limited (ARAC), an affiliated corporation of AR Group, foresees that accounting and tax compliance is such a very important information to indicate business development and direction.  Business entrepreneurs and organizations need to understand not only to comply with the accounting and taxation regulations that are constantly changing all the time but also to be able to understand and analyze the accounting and taxation information in order to aid in efficient management effectively. To comply with the conditions of business competition, the understanding of laws and regulations changes is essential and unavoidable. 

 

  A.R. Accounting Consultant Company Limited (ARAC), therefore, provides for the preparation of the information variety. Especially the accounting, finance and management for entrepreneurs and organizations, we have the team of experts in field of accounting, taxation and financial statement analyzing including system administration. In addition, Seminar and training, either outside or in-house, with knowledge of accounting, finance and taxation as well as special business is another one of our services. ARAC has received the certified licenses from the office of the Revenue Department since 2003 and also from the Federation of accounting professionals since 2009 being training institute for tax auditors and auditors (CPA), respectively. To keep its commitment, the aspiration of AR Group, ARAC is the one part of

 

 

“The Knowledge Provider”

                         To strengthen and develop the accounting profession and to be ready to support your organization are operating effectively on the principles of accuracy and concise.

 

 

Products & Services

·       Accounting services

·       Taxation services

·       Tax computation and assessment

·       Internal auditing service for management purpose

·       External auditing service

·       Due diligent and special auditing service

·       Accounting and financial information analysis

·       Administrative system set up

·       Management and tax advisory

·       Accounting, tax and management seminars and trainings

·       Transfer pricing services

·       Business registration services

 

 

To strongly believe in “AR”, let us look after you with work quality.

  

A.R. Accounting Consultant Company Limited (ARAC) is Certified Accounting Practice

Certified Accounting Practice from Development of Business Development (DBD)

One of The first top 10 companies of Thailand received the certificate of Certified Accounting Practice from Development of Business Development, Ministry of Commerce

 

The Office of Finance Advisory

The consultant of the Ministry of Finance : Class A No.702

 

Registered Corporation with the Federation of Profession

Registered with the Federation of Profession complied with the regulation as Accounting professions Act B.E. 2547 (2004). The objective is to promote the development of account profession in Thailand and make a collateral responsibility to third parties legally.

 

 

ทำบัญชี และให้คำปรึกษาธุรกิจอย่างมืออาชีพ

“สำนักงาน บัญชีคุณภาพ”

 Professional Accounting and Business Consulting

“Certified Accounting Practice”

No article here !
dot
dot
bulletหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
dot
dot
bulletBusiness Online Public | BOL
bulletARIP Public Company Limited
bulletAdvanced Research Group Co., Ltd.
bulletARIT CO., LTD.
bulletCore and Peak Co., Ltd.
bulletACONNECT
bulletANET Internet Group


กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี


Copyright © 2008 - 2016 Advanced Research Group Co., Ltd. All Right reserved.
A.R. Accounting Consultant Co., Ltd.
27 Soi Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd.,
Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600 Thailand
Telephone : +66 (0) 2439-4600, Fax Direct : +66 (0) 2861-1572, Fax : +66 (0) 2439-4616-7
E-mail : arac@ar.co.th, Web site : http://www.arac.co.th, Tax ID : 0105532077371