บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด | Advanced Research Group

เชื่อมั่น A.R. ให้เราดูแลธุรกิจท่านด้วยงานคุณภาพ

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ

สำนักงานบัญชีคุณภาพ
1 ใน 10 บริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานทีปรึกษากระทรวงการคลัง
บริษัทเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง Class A No.702

สำนักงานบัญชีคุณภาพ
AR Group

ทำบัญชี และให้คำปรึกษาธุรกิจ อย่างมืออาชีพ
"สำนักงาน บัญชีคุณภาพ"

  นิติบุคคลจดทะเบียน ต่อสภาวิชาชีพบัญชี

เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา วิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และทำหลักประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ต่อสภาวิชาชีพบัญชีอย่างถูกต้อง

ข่าวภาษี

ทุกธุรกิจต้องมีการจัดการด้านภาษีให้ถูกต้อง และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างคุ้มค่า

ข่าวบัญชี

ภายใต้การให้บริการการตรวจสอบบัญชี ด้วยสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC)

ข่าวธุรกิจ

การวางระบบบริหารงานเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ

ข่าวไอที

การมีระบบบัญชีและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ช่วยให้กิจการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น